Luyện tập phép cộng phân số

Cập nhật lúc: 15:26 21-11-2018 Mục tin: LỚP 6


Bài viết bao gồm cả lý thuyết và bai tập về phép cộng cá phân số cùng mẫu và khác mẫu số. Phần lý thuyết giúp các em có kĩ năng để tính toán, làm bài tập ở bên dưới. Phần bài gồm các bài toán cơ bản vận dụng lý thuyết về phép cộng phân số, rất thuận tiện để các em áp dụng và làm bài, kèm theo hướng dẫn gaiir chi tiết ngay sau đó.

LUYỆN TẬP PHÉP CỘNG PHÂN SỐ

A. LÝ THUYẾT

1. Cộng hai phân số cùng mẫu

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu. a/m + b/m = (a+b)/m

2. Cộng hai phân số không cùng mẫu

Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu, ta quy đồng mẫu rồi cộng các tử và giữ nguyên mẫu chung.

 

B. BÀI TẬP

Bài 1

Cộng các phân số (rút gọn nếu có thể).

\(\begin{array}{l}a.\frac{7}{{ - 25}} + \frac{{ - 8}}{{25}}\\b.\frac{1}{6} + \frac{{ - 5}}{6}\\c.\frac{6}{{13}} + \frac{{ - 14}}{{39}}\\d.\frac{4}{5} + \frac{4}{{ - 18}}\end{array}\)

Hướng dẫn:

\(\begin{array}{l}a.\frac{7}{{ - 25}} + \frac{{ - 8}}{{25}} = \frac{{ - 7 - 8}}{{25}} = \frac{{ - 15}}{{25}} = \frac{{ - 3}}{5}\\b.\frac{1}{6} + \frac{{ - 5}}{6} = \frac{{1 - 5}}{6} = \frac{{ - 4}}{6} = \frac{{ - 2}}{3}\end{array}\)

\(\begin{array}{l}c.\frac{6}{{13}} + \frac{{ - 14}}{{39}} = \frac{{6.3 - 14}}{{39}} = \frac{{18 - 14}}{{39}} = \frac{4}{{39}}\\d.\frac{4}{5} + \frac{4}{{ - 18}} = \frac{4}{5} + \frac{{ - 2}}{9} = \frac{{36}}{{45}} + \frac{{ - 10}}{{45}} = \frac{{36 - 10}}{{45}} = \frac{{26}}{{45}}\end{array}\)

 

Bài 2

Tính các tổng dưới đây sau khi đã rút gọn các phân số:

\(\begin{array}{l}a.\frac{7}{{21}} + \frac{9}{{ - 36}}\\b.\frac{{ - 12}}{{18}} + \frac{{ - 21}}{{35}}\\c.\frac{{ - 3}}{{21}} + \frac{6}{{42}}\\d.\frac{{ - 18}}{{24}} + \frac{{15}}{{21}}\end{array}\)

Hướng dẫn:

\(\begin{array}{l}a.\frac{7}{{21}} + \frac{9}{{ - 36}} = \frac{1}{3} + \frac{{ - 1}}{4} = \frac{{4 - 3}}{{12}} = \frac{1}{{12}}\\b.\frac{{ - 12}}{{18}} + \frac{{ - 21}}{{35}} = \frac{{ - 2}}{3} + \frac{{ - 3}}{5} = \frac{{ - 10}}{{15}} + \frac{{ - 9}}{{15}} = \frac{{ - 10 - 9}}{{15}} = \frac{{ - 19}}{{15}}\\c.\frac{{ - 3}}{{21}} + \frac{6}{{42}} = \frac{{ - 1}}{7} + \frac{1}{7} = 0\\d.\frac{{ - 18}}{{24}} + \frac{{15}}{{21}} = \frac{{ - 3}}{4} + \frac{{ - 5}}{7} = \frac{{ - 21}}{{28}} + \frac{{ - 20}}{{28}} = \frac{{ - 21 - 20}}{{28}} = \frac{{ - 41}}{{28}}\end{array}\)

Bài 3:

Điền dấu thích hợp (<, >, = ) vào ô vuông 

\(\begin{align}
& a)\frac{-4}{7}+\frac{3}{-7}\text{ }[]-1 \\
& b)\frac{-15}{22}\text{ }[]\frac{-8}{11} \\
& c)\frac{3}{5}\text{ }[]\frac{2}{3}+\frac{-1}{5} \\
& d)\frac{1}{6}+\frac{-3}{4}\text{ }[]\frac{1}{14}+\frac{-4}{7} \\
\end{align}\)

Hướng dẫn giải.

Thực hiện phép cộng rồi so sánh kết quả với phân số còn lại.

\(\begin{align}
& a)\frac{-4}{7}+\frac{3}{-7}\text{ }[=]-1 \\ 
& b)\frac{-15}{22}\text{ }[<]\frac{-8}{11} \\ 
& c)\frac{3}{5}\text{ }[>]\frac{2}{3}+\frac{-1}{5} \\ 
& d)\frac{1}{6}+\frac{-3}{4}\text{ }[<]\frac{1}{14}+\frac{-4}{7} \\ 
\end{align}\)

 

Bài 4:

Tìm x, biết:

a)  x = -1/2 + 3/4

b) x/5 = 5/6 + -19/30.

Hướng dẫn giải.

Thực hiện các phép cộng rồi tìm x.

ĐS.

a)

x = -1/2 + 3/4

x = 2.(-1)/ 4 + 3/4

x = -2/4 + 3/4

x = 1/4

b)

x/5 = 5/6 + -19/30.

(6.x)/30 = 5.5/30 – 19/30

6x/30 = 25/30 – 19/30

6x/30 = 6/30

6x = 6

x = 1.

Bài 5:

Cho x = 1/2 + -2/3. Hỏi giá trị của x là số nào trong các số sau.

a)  -1/5 ;          b) 1/5 ;            c)  -1/6 ;           d) 1/6                      e)  7/6 ?

ĐS. c) x =  -1/6.

x = 1/2 + -2/3

⇔x = 3.1/6 + -2.2/6

⇔ x = 3/6 – 4/6 = -1/6

Bài 6: Cộng các phân số sau

 \(\begin{array}{l}a.\frac{1}{6} + \frac{2}{5}\\b.\frac{3}{5} + \frac{{--7}}{4}\\c.(--2) + \frac{{ - 5}}{8}\end{array}\)

Lời giải

\(\begin{array}{l}a.\frac{1}{6} + \frac{2}{5} = \frac{1}{6} + \frac{2}{5} = \frac{5}{{30}} + \frac{{12}}{{30}} = \frac{{5 + 12}}{{30}} = \frac{{17}}{{30}}\\b.\frac{3}{5} + \frac{{--7}}{4} = \frac{{12}}{{20}} + \frac{{ - 35}}{{20}} = \frac{{12 - 35}}{{20}} = \frac{{ - 23}}{{20}}\\c.(--2) + \frac{{ - 5}}{8} = \frac{{ - 16}}{8} + \frac{{ - 5}}{8} = \frac{{ - 16 - 5}}{8} = \frac{{ - 21}}{8}\end{array}\)

Bài 7: Cộng các phân số (rồi rút gọn kết quả nếu có thể)

 \(\begin{array}{l}a.\frac{1}{{--8}} + \frac{{--5}}{8}\\b.\frac{4}{{13}} + \frac{{--12}}{{39}}\\c.\frac{{--1}}{{21}} + \frac{{--1}}{{28}}\end{array}\)

Lời giải

 \(\begin{array}{l}a.\frac{1}{{--8}} + \frac{{--5}}{8} = \frac{{ - 1}}{8} + \frac{{ - 5}}{8} = \frac{{ - 1 - 5}}{8} = \frac{{ - 6}}{8} = \frac{{ - 3}}{4}\\b.\frac{4}{{13}} + \frac{{--12}}{{39}} = \frac{4}{{13}} + \frac{{ - 4}}{{13}} = 0\\c.\frac{{--1}}{{21}} + \frac{{--1}}{{28}} = \frac{{ - 4}}{{84}} + \frac{{ - 3}}{{84}} = \frac{{ - 4 - 3}}{{84}} = \frac{{ - 7}}{{84}} = \frac{{ - 1}}{{12}}\end{array}\)

Bài 8: Tính các tổng dưới đây sau khi đã rút gọn phân số

 \(\begin{array}{l}a.\frac{{-3}}{{29}} + \frac{{16}}{{58}}\\b.\frac{8}{{40}} + \frac{{-36}}{{45}}\\c.\frac{{-8}}{{18}} + \frac{{-15}}{{27}}\end{array}\)

Lời giải

 \(\begin{array}{l}a.\frac{{-3}}{{29}} + \frac{{16}}{{58}} = \frac{{-3}}{{29}} + \frac{{16}}{{58}} = \frac{{-3}}{{29}} + \frac{8}{{29}} = \frac{{-3 + 8}}{{29}} = \frac{5}{{29}}\\b.\frac{8}{{40}} + \frac{{-36}}{{45}} = \frac{8}{{40}} + \frac{{-36}}{{45}} = \frac{1}{5} + \frac{{-4}}{5} = \frac{{1 + (--4)}}{5} = \frac{{-3}}{5}\\c.\frac{{-8}}{{18}} + \frac{{-15}}{{27}} = \frac{{-8}}{{18}} + \frac{{-15}}{{27}} = \frac{{-4}}{9} + \frac{{-5}}{9} = \frac{{-4 + (-5)}}{9} = \frac{{-9}}{9} = -1\end{array}\)

Bài 9: 

Hoàn thành các bảng sau:

a)

b) 

Giải

a)

b)

Bài 10: Hai người cùng làm một công việc. Nếu làm riêng, người thứ nhất phải mất 4 giờ, người thứ hai mất 3 giờ. Hỏi nếu làm chung thì mỗi giờ cả hai người làm được mấy phần công việc?

Lời giải:

Trong 1 giờ người thứ nhất làm được: 1 : 4 = 1/4 (công việc)

Trong 1 giờ người thứ hai làm được: 1 : 3= 1/3 (công việc)

Trong 1 giờ cả hai người làm được: \(\frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{3}{{12}} + \frac{4}{{12}} = \frac{7}{{12}}\) (công việc)

Bài 11: Tìm tổng các phân số lớn hơn (-1)/7, nhỏ hơn (-1)/8 và có tử là -3.

Lời giải:

Ta có: \[\frac{-1}{7}=\frac{-1.8}{7.8}=\frac{-8}{56}=\frac{-16}{112};\frac{-1}{8}=\frac{-1.7}{8.7}=\frac{-7}{56}=\frac{-14}{112}\]

Vì \[\frac{-16}{112}<\frac{-15}{112}<\frac{-14}{112}\] nên \[\frac{-1}{7}<\frac{-15}{112}<\frac{-1}{8}\]

Ta có: \[\frac{-15}{112}=\frac{-12}{112}+\frac{-3}{112}=\frac{-3}{28}+\frac{-3}{112}\]

Suy ra: \[\frac{-1}{7}<\frac{-3}{28}+\frac{-3}{112}<\frac{-1}{8}\]

Vậy tổng các phân số lớn hơn (-1)/7, nhỏ hơn (-1)/8 và có tử là -3: \[\frac{-15}{112}\]

Bài 12: Viết phân số 7/25 dưới dạng tổng hai phân số tối giản có mẫu là 25 và tử là số nguyên khác 0 có một chữ số

Lời giải:

\(\frac{7}{{25}} = \frac{1}{{25}} + \frac{6}{{25}} = \frac{3}{{25}} + \frac{4}{{25}} = \frac{{ - 1}}{{25}} + \frac{8}{{25}} = \frac{{ - 2}}{{25}} + \frac{9}{{25}}\)

 

 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021