Luyện tập về phân thức đại số - Có đáp án

Cập nhật lúc: 18:27 07-12-2018 Mục tin: LỚP 8


Trong bài viết này, các em sẽ được làm quen với khái niệm thế nào là phân thức đại số và hai phân thức đại số bằng nhau. Bên dưới sẽ là các bài tập bổ trợ cho phần kiến thức này để các em củng cố lại bài học, bao gồm kèm hướng dẫn giải chi tiết, thuận tiện để kiểm tra sau khi các em đã làm xong mà muốn so sánh đáp án.

  

LUYỆN TẬP PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

I. LÝ THUYẾT

1. Định nghĩa

Phân thức đại số (phân thức) là một biểu thức có dạng \(\frac{A}{B}\), trong đó A, B là những đa thức B ≠ 0, A là tử thức, B là mẫu thức.

Đặc biệt: Mỗi đa thức cúng được coi như một phân thức với mẫu thức bằng 1.

2. Hai phân thức bằng nhau

Với hai phân thức \(\frac{A}{B}\) và \(\frac{C}{D}\) gọi là bằng nhau nếu: AD = BC

Ta viết: \(\frac{A}{B}\) = \(\frac{C}{D}\) nếu AD = BC

II. BÀI TẬP

Bài 1. Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau chứng tỏ rằng:

\(\begin{array}{l}a)\frac{{5y}}{7} = \frac{{20xy}}{{28x}}\\b)\frac{{3x(x + 5)}}{{2(x + 5)}} = \frac{{3x}}{2}\\c)\frac{{x + 2}}{{x - 1}} = \frac{{(x + 2)(x - 1)}}{{{x^2} - 1}}\\d)\frac{{{x^2} - 3x + 2}}{{x - 1}} = \frac{{{x^2} - x - 2}}{{x + 1}}\\e)\frac{{{x^3} + 8}}{{{x^2} - 2x + 4}} = x + 2\end{array}\)

Giải:

a) Ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}5y.28x = 140xy\\7.20xy = 140xy\end{array} \right. \Rightarrow 5y.28x = 7.20xy \Rightarrow \frac{{5y}}{7} = \frac{{20xy}}{{28x}}\)

b) Ta có:  \(\left\{ \begin{array}{l}2.3x.(x + 5) = 6{x^2} + 30x\\3x.2.(x + 5) = 6{x^2} + 30x\end{array} \right. \Rightarrow 2.3x.(x + 5) = 3x.2.(x + 5) \Rightarrow \frac{{3x(x + 5)}}{{2(x + 5)}} = \frac{{3x}}{2}\)

c) Ta có: 

\((x + 2).({x^2} - 1) = (x - 1).(x + 2)(x - 1) \Rightarrow \frac{{x + 2}}{{x - 1}} = \frac{{(x + 2)(x - 1)}}{{{x^2} - 1}}\)

d) Ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}({x^2} - 3x + 2).(x + 1) = {x^3} - 2{x^2} - x + 2\\(x - 1).({x^2} - x - 2) = {x^3} - 2{x^2} - x + 2\end{array} \right. \Rightarrow \frac{{{x^2} - 3x + 2}}{{x - 1}} = \frac{{{x^2} - x - 2}}{{x + 1}}\)

e) Ta có:

\(({x^2} - 2x + 4).(x + 2) = {x^3} + 8 \Rightarrow \frac{{{x^3} + 8}}{{{x^2} - 2x + 4}} = x + 2\)

Bài 2. Ba phân thức sau có bằng nhau không?

 \(\frac{{{x^2} - 2x - 3}}{{{x^2} + x}};\frac{{x - 3}}{x};\frac{{{x^2} - 4x + 3}}{{{x^2} - x}}\)

Giải:

Ta có:

\(\begin{array}{l}({x^2}-{\rm{ }}2x{\rm{ }}-{\rm{ }}3)x{\rm{ }} = {\rm{ }}{x^3}-{\rm{ }}2{x^2}-{\rm{ }}3x\\({\rm{ }}{x^2} + {\rm{ }}x)\left( {x{\rm{ }}-{\rm{ }}3} \right){\rm{ }} = {\rm{ }}{x^3}-{\rm{ }}3{x^2} + {\rm{ }}{x^2}-{\rm{ }}3x{\rm{ }} = {\rm{ }}{x^3}-{\rm{ }}2{x^2}-{\rm{ }}3x\\\Rightarrow ({x^2}-{\rm{ }}2x{\rm{ }}-{\rm{ }}3)x{\rm{ }} = ({\rm{ }}{x^2} + {\rm{ }}x)\left( {x{\rm{ }}-{\rm{ }}3} \right)\\\Rightarrow \frac{{{x^2}-{\rm{ }}2x{\rm{ }}-{\rm{ }}3}}{{{x^2} + {\rm{ }}x}} = \frac{{x - 3}}{x}(1)\end{array}\)

Ngoài ra:

 \(\begin{array}{l}\left( {x{\rm{ }}-{\rm{ }}3} \right)({x^2}-{\rm{ }}x){\rm{ }} = {\rm{ }}{x^3}-{\rm{ }}{x^2} + {\rm{ }}3{x^2} + {\rm{ }}3x{\rm{ }} = {\rm{ }}{x^3}-{\rm{ }}4{x^2} + {\rm{ }}3x\\x({x^2}{\rm{ }}-{\rm{ }}4x{\rm{ }} + {\rm{ }}3){\rm{ }} = {x^3}-{\rm{ }}4{x^2} + {\rm{ }}3x\\\Rightarrow \left( {x{\rm{ }}-{\rm{ }}3} \right)({x^2}-{\rm{ }}x){\rm{ }} = x({x^2}{\rm{ }}-{\rm{ }}4x{\rm{ }} + {\rm{ }}3)\\\Rightarrow \frac{{x - 3}}{x} = \frac{{{x^2}{\rm{ }}-{\rm{ }}4x{\rm{ }} + {\rm{ }}3}}{{{x^2}-{\rm{ }}x}}(2)\end{array}\)

Từ (1) và (2) ta có 3 phân số bằng nhau.

Bài 3. Cho ba đa thức : x2 – 4x, x2 + 4, x2 + 4x. Hãy chọn đa thức thích hợp trong ba đa thức đó rồi điền vào chỗ trống trong đẳng thức dưới đây:

Giải:

Ta có: (....)(x – 4) = x.(x2 – 16)

= x(x + 4)(x – 4) = (x2 + 4x)(x – 4)

Vậy phải điền vào chỗ trống đa thức: x2 + 4x

Bài 4: Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau chứng minh các đẳng thức sau:

\(\begin{array}{l}a.\frac{{{x^2}{y^3}}}{5} = \frac{{7{x^3}{y^4}}}{{35xy}}\\b.\frac{{{x^2}.(x + 2)}}{{x.{{(x + 2)}^2}}} = \frac{x}{{x + 2}}\\c.\frac{{3 - x}}{{3 + x}} = \frac{{{x^2} - 6x + 9}}{{9 - {x^2}}}\\d.\frac{{{x^3} - 4x}}{{10 - 5x}} = \frac{{ - {x^2} - 2x}}{5}\end{array}\)

Giải:

\(\begin{array}{l}a.\\\left\{ \begin{array}{l}{x^2}{y^3}.35xy = 35{x^3}{y^4}\\5.7{x^3}{y^4} = 35{x^3}{y^4}\end{array} \right. \Rightarrow {x^2}{y^3}.35xy = 5.7{x^3}{y^4}\\\Rightarrow \frac{{{x^2}{y^3}}}{5} = \frac{{7{x^3}{y^4}}}{{35xy}}\\b.\\{x^2}.(x + 2).(x + 2) = x.{(x + 2)^2}.x\\\Rightarrow \frac{{{x^2}.(x + 2)}}{{x.{{(x + 2)}^2}}} = \frac{x}{{x + 2}}\\c.\\\left\{ \begin{array}{l}(3 - x).(9 - {x^2}) = 27 - 3{x^2} - 9x + {x^3}\\(3 + x).({x^2} - 6x + 9) = 27 - 3{x^2} - 9x + {x^3}\end{array} \right.\\\Rightarrow (3 - x).(9 - {x^2}) = (3 + x).({x^2} - 6x + 9)\\\Rightarrow \frac{{3 - x}}{{3 + x}} = \frac{{{x^2} - 6x + 9}}{{9 - {x^2}}}\\d.\\\left\{ \begin{array}{l}({x^3} - 4x).5 = 5{x^3} - 20x\\(10 - 5x).( - {x^2} - 2x) = 5{x^3} - 20x\end{array} \right.\\\Rightarrow ({x^3} - 4x).5 = (10 - 5x).( - {x^2} - 2x)\\\Rightarrow \frac{{{x^3} - 4x}}{{10 - 5x}} = \frac{{ - {x^2} - 2x}}{5}\end{array}\)

Bài 5. Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau, hãy tìm đa thức A trong mỗi đẳng thức sau:

\(\begin{array}{l}a.\frac{A}{{2x - 1}} = \frac{{6{x^2} + 3x}}{{4{x^2} - 1}}\\b.\frac{{4{x^2} - 3x - 7}}{A} = \frac{{4x - 7}}{{2x + 3}}\\c.\frac{{4{x^2} - 7x + 3}}{{{x^2} - 1}} = \frac{A}{{{x^2} + 2x + 1}}\\d.\frac{{{x^2} - 2x}}{{2{x^2} - 3x - 2}} = \frac{{{x^2} + 2x}}{A}\end{array}\)

Giải:

\(\begin{array}{l}a.\frac{A}{{2x - 1}} = \frac{{6{x^2} + 3x}}{{4{x^2} - 1}}\\\Rightarrow A.(4{x^2} - 1) = (2x - 1).(6{x^2} + 3x)\\\Rightarrow A.(2x - 1).(2x + 1) = (2x - 1).(2x + 1).3x\\\Rightarrow A = 3x\\b.\frac{{4{x^2} - 3x - 7}}{A} = \frac{{4x - 7}}{{2x + 3}}\\\Rightarrow (4{x^2} - 3x - 7).(2x + 3) = A.(4x - 7)\\\Rightarrow (x + 1).(4x - 7).(2x + 3) = A.(4x - 7)\\\Rightarrow A = (x + 1).(2x + 3) = 2{x^2} + 5x + 3\\c.\frac{{4{x^2} - 7x + 3}}{{{x^2} - 1}} = \frac{A}{{{x^2} + 2x + 1}}\\\Rightarrow (4{x^2} - 7x + 3).({x^2} + 2x + 1) = A.({x^2} - 1)\\\Rightarrow \left[ {4x\left( {x{\rm{ }}-{\rm{ }}1} \right){\rm{ }}-{\rm{ }}3\left( {x{\rm{ }}-{\rm{ }}1} \right)} \right].{\left( {x{\rm{ }} + {\rm{ }}1} \right)^2} = {\rm{ }}A.\left( {x{\rm{ }} + {\rm{ }}1} \right)\left( {x{\rm{ }}-{\rm{ }}1} \right)\\\begin{array}{*{20}{l}}{ \Rightarrow {\rm{ }}\left( {x{\rm{ }}-{\rm{ }}1} \right)\left( {4x{\rm{ }}-{\rm{ }}3} \right){{\left( {x{\rm{ }} + {\rm{ }}1} \right)}^{2}} = {\rm{ }}A\left( {x{\rm{ }} + {\rm{ }}1} \right)\left( {x{\rm{ }}-{\rm{ }}1} \right)}\\{ \Rightarrow {\rm{ }}A{\rm{ }} = {\rm{ }}\left( {4x{\rm{ }}-{\rm{ }}3} \right)\left( {x{\rm{ }} + {\rm{ }}1} \right){\rm{ }} = {\rm{ }}4{x^2} + {\rm{ }}4x{\rm{ }}-{\rm{ }}3x{\rm{ }}-{\rm{ }}3{\rm{ }} = {\rm{ }}4{x^2} + {\rm{ }}x{\rm{ }}-{\rm{ }}3}\end{array}\\d.\frac{{{x^2} - 2x}}{{2{x^2} - 3x - 2}} = \frac{{{x^2} + 2x}}{A}\\\Rightarrow {\rm{ }}x\left( {x{\rm{ }}-{\rm{ }}2} \right).A{\rm{ }} = {\rm{ }}\left( {2{x^{2}}-{\rm{ }}4x{\rm{ }} + {\rm{ }}x{\rm{ }}-{\rm{ }}2} \right).x\left( {x{\rm{ }} + {\rm{ }}2} \right)\\\begin{array}{*{20}{l}}
{ \Rightarrow {\rm{ }}x\left( {x{\rm{ }}-{\rm{ }}2} \right).A{\rm{ }} = {\rm{ }}\left[ {2x\left( {x{\rm{ }}-{\rm{ }}2} \right){\rm{ }} + {\rm{ }}\left( {x{\rm{ }}-{\rm{ }}2} \right)} \right].x\left( {x{\rm{ }} + {\rm{ }}2} \right)}\\{ \Rightarrow {\rm{ }}x\left( {x{\rm{ }}-{\rm{ }}2} \right).A{\rm{ }} = {\rm{ }}\left( {x{\rm{ }}-{\rm{ }}2} \right)\left( {2x{\rm{ }} + {\rm{ }}1} \right).x.\left( {x{\rm{ }} + {\rm{ }}2} \right)}\\{ \Rightarrow {\rm{ }}A{\rm{ }} = {\rm{ }}\left( {2x{\rm{ }} + {\rm{ }}1} \right)\left( {x{\rm{ }} + {\rm{ }}2} \right){\rm{ }} = 2{x^2}{\rm{ }} + {\rm{ }}5x{\rm{ }} + {\rm{ }}2}\end{array}
\end{array}\)

 Bài 6. Bạn Lan viết các đẳng thức sau đây và đố các bạn trong nhóm học tập tìm ra chỗ sai. Em hãy tìm và sửa chỗ sai cho đúng.

 \(\begin{array}{l}a.\frac{{5x + 3}}{{x - 2}} = \frac{{5{x^2} + 13x + 6}}{{{x^2} - 4}}\\b.\frac{{x + 1}}{{x + 3}} = \frac{{{x^2} + 3}}{{{x^2} + 6x + 9}}\\c.\frac{{{x^2} - 2}}{{{x^2} - 1}} = \frac{{x + 2}}{{x + 1}}\\d.\frac{{2{x^2} - 5x + 3}}{{{x^2} + 3x - 4}} = \frac{{2{x^2} - x - 3}}{{{x^2} + 5x + 4}}\end{array}\)

Giải:

\(\begin{array}{l}a.\frac{{5x + 3}}{{x - 2}} = \frac{{5{x^2} + 13x + 6}}{{{x^2} - 4}}\\\begin{array}{*{20}{l}}{\left( {5x{\rm{ }} + {\rm{ }}3} \right)\left( {{x^2}-{\rm{ }}4} \right){\rm{ }} = {\rm{ }}5{x^3}-{\rm{ }}20x{\rm{ }} + {\rm{ }}3x2{\rm{ }}-{\rm{ }}12}\\{\left( {x{\rm{ }}-{\rm{ }}2} \right)\left( {5{x^2} + {\rm{ }}13x{\rm{ }} + {\rm{ }}6} \right){\rm{ }} = {\rm{ }}5{x^3} + {\rm{ }}12{x^2}{\rm{ }} + {\rm{ }}6x{\rm{ }}-{\rm{ }}10{x^2}-{\rm{ }}26x{\rm{ }}-{\rm{ }}12}\\{ = {\rm{ }}5{x^3}-{\rm{ }}20x{\rm{ }} + {\rm{ }}3{x^2}-{\rm{ }}12}\end{array}\end{array}\)

Vậy đẳng thức đúng

 \(\begin{array}{l}b.\frac{{x + 1}}{{x + 3}} = \frac{{{x^2} + 3}}{{{x^2} + 6x + 9}}\\\begin{array}{*{20}{l}}{\left( {x{\rm{ }} + {\rm{ }}1} \right)\left( {{x^2} + {\rm{ }}6x{\rm{ }} + {\rm{ }}9} \right){\rm{ }} = {\rm{ }}{x^3} + {\rm{ }}6{x^{2}} + {\rm{ }}9x{\rm{ }} + {\rm{ }}{x^2} + {\rm{ }}6x{\rm{ }} + {\rm{ }}9{\rm{ }} = {\rm{ }}{x^{3}} + {\rm{ }}7{x^2} + {\rm{ }}15x{\rm{ }} + {\rm{ }}9}\\{\left( {x{\rm{ }} + {\rm{ }}3} \right)\left( {{x^2} + {\rm{ }}3} \right){\rm{ }} = {\rm{ }}{x^3}{\rm{ }} + {\rm{ }}3x{\rm{ }} + {\rm{ }}3{x^2}{\rm{ }} + {\rm{ }}9}\end{array}\\\Rightarrow \left( {x{\rm{ }} + {\rm{ }}1} \right)\left( {{x^2} + {\rm{ }}6x{\rm{ }} + {\rm{ }}9} \right) \ne \left( {x{\rm{ }} + {\rm{ }}3} \right)\left({{x^2} + {\rm{ }}3} \right)\end{array}\)

Vậy đẳng thức sai.

Sửa lại: 

\(\frac{{x + 1}}{{x + 3}} = \frac{{{x^2} + 4x + 3}}{{{x^2} + 6x + 9}}\)

\(\begin{array}{l}c.\frac{{{x^2} - 2}}{{{x^2} - 1}} = \frac{{x + 2}}{{x + 1}}\\({x^2} - 2)(x + 1) = {x^3} + {x^2} - 2x - 2\\
({x^2} - 1)(x + 2) = {x^3} + 2{x^2} - x - 2\\\Rightarrow ({x^2} - 2)(x + 1) \ne ({x^2} - 1)(x + 2)\end{array}\)

Vậy đẳng thức sai.

Sửa lại:

 \(\frac{{{x^2} + x - 2}}{{{x^2} - 1}} = \frac{{x + 2}}{{x + 1}}\)

\(\begin{array}{l}d.\frac{{2{x^2} - 5x + 3}}{{{x^2} + 3x - 4}} = \frac{{2{x^2} - x - 3}}{{{x^2} + 5x + 4}}\\
\begin{array}{*{20}{l}}{\left( {2{x^2}-{\rm{ }}5x{\rm{ }} + {\rm{ }}3} \right)\left( {{x^2} + {\rm{ }}5x{\rm{ }} + {\rm{ }}4} \right)}\\{ = {\rm{ }}2{x^4} + {\rm{ }}10{x^3} + {\rm{ }}8{x^2}-{\rm{ }}5{x^3}-{\rm{ }}25{x^2}-{\rm{ }}20x{\rm{ }} + {\rm{ }}3{x^2} + {\rm{ }}15x{\rm{ }} + {\rm{ }}12}\\{ = {\rm{ }}2{x^4} + {\rm{ }}5{x^3}-{\rm{ }}14{x^2}-{\rm{ }}5x{\rm{ }} + {\rm{ }}12}\\{\left( {{x^2} + {\rm{ }}3x{\rm{ }}-{\rm{ }}4} \right)\left( {2{x^2}-{\rm{ }}x{\rm{ }}-{\rm{ }}3} \right)}\\{ = {\rm{ }}2{x^4}-{\rm{ }}{x^3}-{\rm{ }}3{x^2} + {\rm{ }}6{x^3}-{\rm{ }}3{x^2}-{\rm{ }}9x{\rm{ }}-{\rm{ }}8{x^2} + {\rm{ }}4x{\rm{ }} + {\rm{ }}12}\\{ = {\rm{ }}2{x^{4}} + {\rm{ }}5{x^{3}}-{\rm{ }}14{x^2}-{\rm{ }}5x{\rm{ }} + {\rm{ }}12}\end{array}\\\Rightarrow (2{x^2}-{\rm{ }}5x{\rm{ }} + {\rm{ }}3)({x^2} + {\rm{ }}5x{\rm{ }} + {\rm{ }}4){\rm{ }} = {\rm{ }}({x^2} + {\rm{ }}3x{\rm{ }}-{\rm{ }}4)(2{x^2}-{\rm{ }}x{\rm{ }}-{\rm{ }}3)\end{array}\)

Vậy đẳng thức đúng.

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021