LỚP 12

Chương 6: Số phức

Chương này cho ta biết tập hợp số phức, một tập hợp số chứa tập hợp số thực, với các quy tắc tính toán tương tự, trong đó mọi số thực âm đều có căn bậc hai, mọi phương trình bậc hai đều có nghiệm.
Xem thêm

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021