LỚP 12

Tập hợp điểm

Giả sử số phức z=x+yi được biểu diễn điểm M(x;y). Tìm tập hợp các điểm M là tìm hệ thức giữa x và y.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021