LỚP 6

Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con

Phần này sẽ giúp chúng ta hiểu được về các phần từ của một tập hợp, các tính chất của tập hợp con

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021