LỚP 10

Các phương trình có cấu trúc đặc biệt

  • GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC CAO BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ

    Dạng 1: Phương trình đối xứng (hay phương trình quy hồi): Dạng 2 : Phương trình \(\left( {x + a} \right)\left( {x + b} \right)\left( {x + c} \right)\left( {x + d} \right) = e\) trong đó \(a + b = c + d\) Dạng 3: Phương trình \(\left( {x + a} \right)\left( {x + b} \right)\left( {x + c} \right)\left(...

    13-09-2018 | 14:14

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021