LỚP 10

Mệnh đề

  • 39 câu trắc nghiệm mệnh đề

    Bài viết bao gồm cái bài tập trắc nghiệm xoay quanh bốn vấn đề chính của mệnh đề: + Vấn đề 1. Nhận biết mệnh đề, phát biểu mệnh đề + Vấn đề 2. Phủ định của mệnh đề + Vấn đề 3. Xét tính đúng sai của mệnh đề + Vấn đề 4. Mệnh đề chứa kí hiệu “với mọi”, “tồn tại” Nguồn: Phùng...

    04-07-2018 | 11:25
  • Lý thuyết và bài tập về mệnh đề

    Lý thuyết và bài tập về mệnh đề như mệnh đề phủ định, mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo, mệnh đề tương đương, cách sử dụng ký hiệu với mọi và tồn tạo khi phát biểu 1 mệnh đề.

    24-08-2016 | 10:35

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021